Dagsorden GF

Dagsorden til ordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Regnskabet er trykt i bladet

4. Fastsættelse af kontingent for 2023

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Georg Sandersen, er villig til genvalg

Henning F. Nielsen, genopstiller ikke

6. Valg af 1 revisor Erik Wiborg og 1 revisorsuppleant Jørgen Tarris (begge er villige til genvalg)

7. Eventuelle forslag

8. Eventuelt