Bemærk støjplan 2009

Gentofte Rådhus

Plan

Bernstorffsvej 161

2920 Charlottenlund

Hellerup, 16. august 2010

Bemærkninger vedr. Forslag til Støjhandleplan 2009

Vi har med interesse læst Gentofte Kommunes (GKs) Støjhandleplan 2009. Desuden har vi sidste år afholdt et velbesøgt borgermøde om støjen fra motorvejen, hvor VD og Michael Holst fra Gentofte Kommune deltog.

Gennem de 40 år, hvor motorvejen har skåret sig gennem vores område, er støjen blevet et større og større problem, idet trafikken er steget væsentligt og den reelle hastighed tilsvarende er steget samtidig med at trafikken fremover stiger med bl.a. den nye tilslutning til Nordhavnsvej. Støjen kommer dels fra motorvejen - som er statsvej – dels fra lokalvejen, som er kommunal vej og derfor omfattet af GKs Støjhandleplan.

Der er i de sidste knap 10 år sat støjskærme op på udvalgte strækninger, men dette har slet ikke kunnet skærme tilstrækkeligt overfor støjen, idet omfanget er helt utilstrækkeligt. Andre steder i landet er støjskærmene sat op i noget større og hurtigere omfang. Motorvejen er den eneste by-motorvej tilbage uden støjskærme!

Vi har sidste år fremsendt kommentarer til VDs støjhandlingsplan som, da den var i høring. VD har i deres endelige støjhandlingsplan valgt at prioritere støjskærme langs motorvejen syd for Kildegaards Plads. Derimod ønsker VD ikke at prioritere området mod Gentofte Sø nord for Kildegaards Plads.

At støjbelastningen er høj i området omkring Gentofte Sø, ses af Støjkort 1, hvor det fremgår at nogle af de højeste værdier i Gentofte Kommune netop ligger i sydenden af Gentofte Sø. De angivne værdier på 65 dB(A) omkring Violvej er blevet bekræftet af private målinger.

Dette mener vi er et stort problem, idet støjen - udover at være til stor gene for beboerne ved Gentofte Sø i området - også er til stor gene for borgere, som benytter det rekreative område omkring Gentofte Sø, hvor støjen til tider er så uudholdelig, at det ikke er en nydelse at gå rundt om Gentofte Sø.

Området omkring Gentofte Sø er et område som slet ikke prioriteres af VD, selvom der er betydelige støjgener for beboere og personer ved det rekreative område ved Gentofte Sø, som også er et EU-habitatsområde. Dette område burde have mere fokus fra myndighedernes side.

Lokalt forstærkes støjen endvidere af broen ved Fuglegårdsvejs broen, som er med til at forstærke støjen ved at reflektere støjen.

Vi vil derfor foreslå, at der etableres en støjvold mellem lokalgaden og Gentofte Sø for derved at reducere støjen i det rekreative område omkring søen og boligerne i området.

Området blev for år tilbage beplantet med træer, som desværre har en ubetydelig indflydelse på støjen.

Desværre er dette støjbelastede område slet ikke prioriteret i GKs Forslag til Støjhandleplanen.

Vi håber med dette brev, at der kommer mere fokus på støjen ved Gentofte Sø. Desuden vil vi foreslå GK, at der åbnes for en dialog omkring støjforholdene med henblik på at finde en løsning – en løsning som kunne involvere medfinansiering fra miljøministeriet, private fonde o.lign.

Med venlig hilsen

På vegne af Gentofte Sogns Grundejerforening og Antistøjgruppen

Mogens G. Nielsen