Mødereferat 2009.03.29

Antistøjgruppen

Mødereferat fra møde 29/3 2009 hos Mogens G. Nielsen

Tilstede:Mette Mommer

Werner Regli

Mogens G. Nielsen

Afbud:

Tim Carstensen

1. Præsentation af gruppens medlemmer:

a. Mette bor på Dalsvinget, hvor motorvejen er hævet over terræn. Mette oplever at støjen har være kraftigt stigende i de 4 år hun har boet der.

b. Werner er pensioneret Psykolog og bor på Gentoftegade i nærheden af Gentofte Station. Werner er primært generet af støjen, når han går tur omkring Gentofte sø. Werner vil gerne være med til at gøre en forskel.

c. Mogens er chefrådgiver i et rådgivende firma. Han bor på Bakkedal og er generet af støjen når vinden kommer fra vest, hvad den oftest gør.

d. Tim er IT mand og bor meget tæt på motorvejen på Barsehøj.

e. Flemming er glarmester og bor tæt i en etageejendom tæt på motorvejen.

2. Mål med Antistøjguppen:

Det overordnede mål med antistøjgruppen er at få reduceret støjen, f.eks. ved at opsætte støjskærme langs resten af motorvejen - også ud for Gentofte Sø. Det primære mål er at få afholdt et møde i maj-juni 2009 - gerne med landspolitikere som deltagere - f.eks. Connie Hedegaard og Svend Auken.

3. Navn for gruppen.

Der var bred enighed om at anvende navnet "Antistøjgruppen af 2009" forkortet til "Antistøjgruppen". Antistøjgruppen hører under Gentofte Sogns Grundejerforening (GSG) - og støtter den økonomisk.

4. Spilleregler for Antistøjgruppen.

Werner foreslog at antistøjgruppen repræsenteres udadtil af Mogens, da han er også er medlem af bestyrelsen af GSG.

5. Fordeling af roller.

Mogens repræsenterer antistøjgruppen i pressen etc.

Werner kan skrive teksterne til henvendelser til pressen.

Mette står for oprettelsen af et facebook profil.

Mogens tager kontakt med Kildegaard Privatskole, for at høre om arrangementet kan holdes i Aulaen - evt. uden for på pladsen mod motorvejen, hvis det er godt vejr.

6. Information til vore medborgere om arbejdet.

Information til medlemmerne af GSG sker via hjemmesiden (www.gentoftesognsgrundejerforening.dk) samt pr. mail. Medlemmer uden for GSG kan informeres via FaceBook.

7. Aktioner til næste møde.

Mogens sørger for, at der oprettes en e-mail adresse (asg@gsgnyt.dk) som videre sendes til Mette med kopi til Werner og Mogens, hvortil interesserede kan henvende sig.

Mogens udsender en pressemeddelelse til Villabyerne om at antistøjgruppen er oprettet og formålet med gruppen. Der stiles efter at det første borgermøde bliver tirs-torsdag i maj eller juni.

8. Næste møde.

Næste møde afholdes 19/4 kl 17-19 hos Werner.

Referent Mogens G. Nielsen,

Bestyrelsesmedlem i GSG og medlem af Antistøjgruppen